ಪ್ರೀತಿ ನೌಕೆ...

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನೌಕೆಗಾಗಿ
ತೀರ ದಡದಿ ಕಾದೆನೇ
ಯಾವ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತೇನೋ
ನೌಕೆ ದಡಕೆ ಬಾರದೆ...

ಪ್ರೀತಿ ಹೂವ ಮುಡಿಸಲೆಂದು
ನಿನ್ನ ಬರವ ಕಾದೆನೇ
ಹೂವು ಹಾಗೆ ಮುದಿಡಿತಿಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯ ಸೇರದೆ...

ಒಲವ ಕುದುರೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ
ವಿಷದ ಮಡಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುವ ಅದನು
ನಿನ್ನ ಇರುವು ಕಾಣದೆ...