ಭೋ ಪರಾಕ್...

ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ...
ಒಬ್ಬರ ತಲೆ ಮೊತ್ತೊಬ್ಬರ ಪಾದಕೆ...
ಯುವಕ-ಮುದುಕನೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ..
ಮಲಗಿದ ಯಾರಿಗೂ ಎಚ್ಚರವಿಲ್ಲ...

ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವ ಆಕ್ರಂದನ
ಕೇಳುವವರು ಗತಿಯಿಲ್ಲ
ಅರೆ ಸತ್ತ ಜೀವಗಳು
ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ದೇಹಗಳು
ಸತ್ತವರಿಗೆಲ್ಲ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವಂತೆ...!

ಹೆಣದ ಮೇಲೊಂದು ಕಾಲು..
ತಲೆಗೆ ಕಿರೀಟ..
ಕುಳಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೆಳಗೆ
ಕೋಟಿ  ಸಮಾಧಿಗಳು..
ವಿಜಯ ನಗೆ ಮೊಗದಲಿ
ಸೈನಿಕನ ರುಂಡ ಬಗಲಲಿ
ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಗು...
...ರಾಜಾ...ಭೋ ಪರಾಕ್..
...ಭೋ ಪರಾಕ್
...ಭೋ ಪರಾಕ್